Кафедра пожежної і техногенної безпеки об'єктів та технологій

Історія кафедри

Пожежна профілактика завжди була обов’язковою складовою частиною програми підготовки спеціаліста для пожежної охорони. Починаючи з 1930 року, слухачам Харківського пожежного технікуму пожежна профілактика викладалась циклом спеціальних дисциплін (начальник циклу Грузинський А.К). У 1946 році в Харківському пожежно-технічному училищі МВС СРСР був створений пожежно-профілактичний цикл, один із спеціальних циклів, який забезпечував викладання блоку профілактичних дисциплін. Цей цикл функціонував до 1993 року, до того часу, коли завершилась підготовка спеціалістів за програмою середнього спеціального навчального закладу. В той час уже був створений вищий навчальний заклад та у 1992 році зроблено перший набір курсантів за програмою вищого навчального закладу. 

Кафедру пожежної профілактики було створено в структурі уже вищого навчального закладу в 1993 році, коли розпочалась підготовка спеціалістів з вищою освітою. Начальником кафедри був призначений полковник внутрішньої служби Єременко Володимир Петрович, практик з багаторічним досвідом профілактичної роботи в Харківському гарнізоні пожежної охорони. Він очолював кафедру до 1996 року.

 У 1996 році в черговий раз був переглянутий штат Харківського інституту пожежної безпеки МВС України. На той час уже з’явився перший практичний досвід роботи у вищій школі, деякі питання вимагали їх негайного організаційного вирішення. З урахуванням кількості навчальних дисциплін та об’ємів матеріалу, що викладався, з метою удосконалення організаційної структури кафедра пожежної профілактики була розділена на дві: кафедру пожежної профілактики в населених пунктах та кафедру пожежної профілактики технологічних процесів виробництва. 

Відповідно, кафедра була створена у 1996 році та мала назву – кафедра пожежної профілактики технологічних процесів виробництва. З 01 вересня 1996 року її начальником був призначений полковник внутрішньої служби Сирих Василь Миколайович, кандидат технічних наук, вчене звання – доцент, очолював кафедру до кінця 1999 року. У 2000 році на цю посаду був призначений Андронов Володимир Анатолійович, на той час майор служби цивільного захисту, кандидат технічних наук, мав вчене звання доцента. У травні 2004 року Андронова В.А. на посаді начальника кафедри, яка була перейменована в кафедру пожежної профілактики технологічних процесів виробництва та техногенної безпеки, змінив Олійник Володимир Вікторович. 

У 2006 році в результаті реорганізації Академії цивільного захисту України в Університет цивільного захисту України кафедра стала називатися кафедрою пожежної і техногенної безпеки об’єктів та технологій.
З жовтня 2015 року кафедру пожежної і техногенної безпеки об’єктів та технологій очолює підполковник служби цивільного захисту Ключка Юрій Павлович, доктор технічних наук, має вчене звання старшого наукового співробітника.
На кафедрі працює 12 науково-педагогічних працівників, у тому числі докторів наук – 1, кандидатів наук – 10. Мають вчене звання доцента – 6, старшого наукового співробітника – 2. 

На сьогоднішній день кафедра пожежної і техногенної безпеки об’єктів та технологій є випусковою кафедрою, забезпечує викладання 16 дисциплін за трьома рівнями освіти та за 8 спеціальностями і спеціалізаціями.

Основні дисципліни кафедри відображають зміст професії фахівця пожежної і техногенної безпеки на основі системного підходу до оцінки пожежовибухонебезпеки технологічних процесів виробництв та засвоєння принципів забезпечення їх пожежної і техногенної безпеки. Як навчальні дисципліни, в університеті вони є профілюючими і розвиваються на стику наук про технологію виробництв та про пожежу і тісно пов’язані з фундаментальними науками – фізикою, хімією, механікою та іншими. Поряд з цим кафедра визначила своїми орієнтирами входження до освітянського та наукового простору Європи і модернізує освітню діяльність згідно з європейськими вимогами. Потенціал кафедри дозволяє здійснювати багатоступеневу підготовку фахівців, впроваджувати сучасні технології та новітні методики освіти у навчальний процес. 

Науково-педагогічними працівниками кафедри створені і впроваджені у навчальний процес 2 підручники, 6 навчальних посібників та практикумів, удосконалюється навчально-лабораторна база, практикуються заняття на діючих об’єктах і виробництвах. Наукові роботи курсантів і студентів неодноразово займали призові місця на науково-технічних конференціях і конкурсах.

На базі кафедри запроваджено спеціалізацію «Аудит пожежної та техногенної безпеки» за спеціальністю «Пожежна безпека», а представники кафедри є гарантами освітніх програм за трьома спеціалізаціями та рівнями освіти за спеціальністю «Пожежна безпека». У 2017 року за ініціативою та участю кафедри вперше в Україні на базі університету було проведено II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Пожежна безпека».
Відкриття нових спеціальностей в університеті вимагає покращення координації наукової діяльності, перегляду тематики досліджень, зміцнення інтелектуального потенціалу, адаптації наукової діяльності до нових умов. До основних напрямків наукової діяльності кафедри відносяться: забезпечення пожежної і техногенної безпеки об’єктів енергетики, елеваторів, кабельної продукції; розробка композиційних багатофункціональних полімерних матеріалів зі зниженою горючістю.
За час існування кафедри результати наукових досліджень успішно захистили 11 науково-педагогічних працівників, за результатами яких опубліковано 6 монографій. Кафедра є співорганізатором Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми пожежної безпеки». Наукові здобутки кафедри неодноразово були представлені на наукових форумах різних рівнів.

Зусилля науково-педагогічних працівників кафедри, як і в усі часи, спрямовані на підготовку конкурентоспроможних фахівців. 


Наші контакти

тел./факс - 057-704-14-39
057-707-34-80

Начальник факультету (093) 3123755
Заступник начальника факультету (066) 7154946
Денна форма навчання (бюджет) (093) 2925049
Денна форма навчання (контракт) (066) 2891537
Заочна форма навчання (050) 9795611

Електронна адреса: fpb@nuczu.edu.ua
61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94