Історія кафедри

          Обов’язковою складовою частиною навчального плану завжди була і є фізична підготовка. Особливого значення фізична підготовка набуває для рятувальника, який для ви­конання своїх професійних обов’язків повинен мати від­мінну фізичну форму. Із архівних документів відомо, що ще у далекому 1946 році в Харківському пожежно-технічному училищі МВС СРСР був створений військовий цикл, який у подальшому був реорганізований в цикл військової та фізичної підготовки. Саме у складі цих циклів були предметно-методичні комі­сії, що забезпечували викладання фізичної підготовки кур­сантам училища. Відомі й прізвища керівників, які в різні часи очолювали цикл та зробили вагомий внесок у його розвиток: майор Горбань І.В., підполковники Лаврен­тьєв А. С., Рогов І. Г., Балабай Ф. М., Коновченко В. П.

          У 1965 році начальником циклу військових дисциплін та фізичної підготовки, він же помічник начальника училища зі стройової частини був призначений полковник внутріш­ньої служби Черкашин Іван Михайлович. Після введення до штату училища окремої посади началь­ника циклу військових дисциплін та фізичної підготовки з 1 вересня 1977 року його начальником був призначений підполковник внутрішньої служби Кожевников Володи­мир Кирилович, який очолював цикл до листопада 1980 року. У листопаді 1980 року начальником циклу став пол­ковник внутрішньої служби Бронішевський Борис Петро­вич. У листопаді 1990 року цикл був реорганізований у цикл бойової і тактико-спеціальної підготовки, яким керу­вав Бронішевський Б. П. до жовтня 1992 року, коли цикл у результаті зміни статусу навчального закладу був реорга­нізований в кафедру.

          Першим начальником кафедри військової та фізичної під­готовки у складі вищого навчального закладу став полков­ник внутрішньої служби Нікітін Вячеслав Іванович, до цього – офіцер Збройних Сил з великим досвідом військо­вої служби та спортивної роботи. У липні 1998 року кафедра була реорганізована в кафедру спеціальної та фізичної підготовки з підпорядкуванням її проректорові з стройової частини та режиму Харківського інституту пожежної безпеки  МВС України, який одночас­но був і начальником кафедри. На цій посаді перебували: з 01.07.1998 по 20.12.1998 року – полковник внутріш­ньої служби Росоха В.О.; з 19.01.1999 по 01.09.2000 року полковник внутрішньої служби Садковий В.П. У зв’язку з проведеними оргштатними заходами у цей період пол­ковник внутрішньої служби Нікітін В.І. обіймав посаду заступника начальника кафедри спеціальної та фізичної підготовки.

          З 01 вересня 2000 року в штаті вже Академії пожежної безпеки України знову була передбачена окрема посада начальника кафедри спеціальної та фізичної підготов­ки, на яку повернувся полковник внутрішньої служби Нікітін В. І. З 15 серпня 2001 року начальником кафедри спеціальної та фізичної підготовки був призначений підполковник внутрішньої служби Мєтєльов Олександр Володимиро­вич, кандидат технічних наук. У серпні 2003 року кафедра спеціальної та фізичної під­готовки розділилась на дві самостійні кафедри: кафедру спеціальної підготовки та кафедру фізичної підготовки.  01 вересня 2003 року начальником кафедри фізичної підготовки був призначений майор внутрішньої служби Краснокутський Микола Іванович, який очолює кафедру й нині, має спеціальне звання полковника служби цивіль­ного захисту, науковий ступінь кандидата психологічних наук та вчене звання доцента. Заслужений тренер України.

          Кафедра входить до складу факультету пожежної безпеки, має науково-педагогічний склад: старших викладачів – 3; викладачів – 3. Навчально-допоміжний склад кафедри на­лічує 4 особи. Викладання дисциплін кафедри ведеться для здобувачів вищої освіти всіх спеціальностей і форм навчання. Крім навчальної роботи, особовий склад кафедри постійно залучається до організації та проведення спортивно-масо­вої роботи в університеті. Науково-педагогічні працівни­ки кафедри є тренерами і керівниками секцій зі службо­во-прикладних видів спорту. На кафедру покладені обов’язки щодо організації, прове­дення та контролю фізичної підготовки рядового і началь­ницького складу з числа осіб постійного складу.

 

Наші контакти

тел./факс - 057-704-14-39
057-707-34-80

Начальник факультету (093) 3123755
Заступник начальника факультету (093) 3123751
Денна форма навчання (бюджет) (093) 2925049
Денна форма навчання (контракт) (063) 1641796
Заочна форма навчання (066) 3834185

Електронна адреса: fpb@nuczu.edu.ua
61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94