1. Чуб І.А, Новожилова М.В., Андронов В.А. Моделювання прикладних оптимізаційних задач розміщення об’єктів з метричними характеристиками, що змінюються: монографія / Чуб І.А., Новожилова М.В., Андронов В.А. – Харків: НУЦЗ України, 2017. – 167 с. 

   В монографії розглянуті математичні моделі та оптимізаційні методи розв'язання задач розміщення неорієнтованих геометричних об'єктів і джерел фізичних полів, у тому числі зі змінюваними метричними характеристиками й просторовою формою, в ізотропних і анізотропних областях та на їхній основі створене алгоритмічне і програмне забезпечення. Запропоновано засоби моделювання геометричних обмежень на параметри розміщення об'єктів зі змінюваними метричними характеристиками й просторовою формою на основі Ф-функцій. Розроблено математичну модель та метод розв’язання задачі розміщення пожежонебезпечних об'єктів з урахуванням рельєфу області. Побудована Ф-функція об'єктів з урахуванням впливу результуючого концентраційного поля, проведено чисельне дослідження при розв’язанні практичних задач.

   Побудовано математичну модель багатокритеріальної задачі розподілу обмежених ресурсів проекту як оптимізаційної задачі розміщення геометричних об'єктів зі змінюваними метричними характеристиками й просторовою формою, запропоновано метод її розв'язання, проведено чисельні дослідження. Рекомендується для викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів в галузі знань «Цивільна безпека» та «Інформаційні технології», а також для науково-практичних працівників та фахівців вказаних напрямків.

2. Горносталь С.А., Петухова О.А., Уваров Ю.В. Підвищення ефективності роботи споруд біологічного очищення міських стічних вод: монографія / С.А. Горносталь, О.А. Петухова, Ю.В.Уваров ‑ Х: НУГЗУ, 2015. – 102 с. 

  В монографії викладено наукові основи підвищення ефективно-сті роботи споруд біологічного очищення міських стічних вод шляхом обґрунтування та розробки методу вибору технологічного режиму роботи аеротенках. Вона призначена для інженерно-технічних працівників, що займаються проектуванням, будівництвом і експлуатацією споруд очистки стічних вод. Монографія рекомендується для викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів напрямів «Цивільний захист», «Екологія».

 

3. Пирогов О.В., Чуб І.А. Фізико-технологічні основи отримання активних елементів газових датчиків / Пирогов О.В., Чуб І.А. – Харків: НУЦЗУ, 2017. - 137 с.

Монографія присвячена дослідженню перспективних газочутливих елементів газових датчиків на основі плівки діоксиду олова. Розглянуті питанням забезпечення відтворення і стабільності електричних властивостей плівок діоксиду олова. Для вирішення цих питань автори розглядають підхід, оснований на розв’язанні прямої матеріалознавчої задачі, що включає дослідження таких плівок, отриманих за допомогою методу нереактивного магнетронного розпилення на постійному струмі. За результатами досліджень закладено фундамент вдосконалення конструктивно-технологічних рішень плівкових газових датчиків, що також знаходить своє застосування при створенні економічних тонкоплівкових сонячних елементів (СЕ) на основі CdS/CdTe. Рекомендується для викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів напрямів «Пожежна безпека», «Цивільний захист», а також для науково-практичних працівників та фахівців зазначених напрямків.

Наші контакти

тел./факс - 057-704-14-39
057-707-34-80

Начальник факультету (093) 3123755
Заступник начальника факультету (093) 3123751
Денна форма навчання (бюджет) (093) 2925049
Денна форма навчання (контракт) (063) 1641796
Заочна форма навчання (066) 3834185

Електронна адреса: fpb@nuczu.edu.ua
61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94